Huren bij Midgetsjoelen gaat volgens deze huurvoorwaarden:

 1. Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van Midgetsjoelbakken. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten inzake huur en verhuur van roerende zaken alsmede iedere andere overeenkomst of aanbieding inzake alle diensten van midgetsjoelen.nl, welke een onderdeel is van Theatergroep Powerboat, gevestigd te Rotterdam, verder te noemen ‘verhuurder’.
 2. Bij het afhalen van de spellen betaalt u boven op de huurprijs een waarborgsom van 100 euro contant of minimaal 24 uur voorafgaand aan levering giraal. Bij het terugbrengen zal de verhuurder de borg terugbetalen aan de huurder, mits het gehuurde materiaal op het afgesproken tijdstip in goede staat wordt teruggebracht en aan alle andere afspraken in deze overeenkomst wordt voldaan.
 3. De huurder verklaart bij het tekenen van dit contract op de hoogte te zijn van de volgende punten:
  – Bij beschadiging van de bakken zijn de kosten voor de huurder.
  – De bakken en toebehoren mogen niet verhuurd worden aan derden.
  – Bij diefstal of verlies van bakken of toebehoren wordt er binnen een termijn van 30 dagen gezorgd voor vervanging (in geld of een nieuw exemplaar).
  – Sjoelstenen dienen terug in de zakken voor de desbetreffende bak te worden gedaan.
  – Schroeven dienen aan de objecten vast te zitten, zodat deze niet kwijt raken.
 4. De verhuurder zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen en/of schade aan personen en/of materialen van de huurder en/of derden, toegebracht door de gehuurde materialen.
 5. Bij schade, vernieling, verlies of diefstal van het gehuurde materiaal zal de verhuurder de nieuwwaarde van vervangende materiaal aan de huurder in rekening brengen.
 6. Wanneer het gehuurde materiaal niet tijdig terug wordt gebracht, is de verhuurder bevoegd de borg in te houden.
 7. Een verhuuropdracht dient minimaal een week van te voren te worden geannuleerd, indien dit niet het geval is, wordt de helft van het overeengekomen totaalbedrag in rekening gebracht.
 8. Prijzen worden door de verhuurder bepaald, hier kan niet over gecorrespondeerd worden. Betaling dient op rekening te worden voldaan, tenzij anders afgesproken.
 9. Het is huurder verboden:
  a. de zaak aan derden voor gebruik af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of om het op andere wijze te vervreemden;
  b. de zaak geheel of gedeeltelijk te demonteren, behalve voor zover het gaat om uitwisseling van de gebruikelijke accessoires;
  c. enige reparatiehandeling aan de zaak uit te voeren of uit te doen voeren, tenzij met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van verhuurder. Ondanks toestemming van verhuurder om de reparatie te verrichten door huurder, is huurder aansprakelijk ingeval de reparatie onoordeelkundig is verricht.
 10. De huurder zal de spellen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is gemaakt.
 11. Voor aanvang van de huurovereenkomst, is de huurder verplicht een geldig Nederlands legitimatiebewijs achter te laten in de vorm van een kopie.

 

Download: deze Huurvoorwaarden (PDF)

 


 

Nog vragen?
Kijk snel op onze:
F.A.Q.

Hoe gaat dat Sjoelen?
Zie hier de spelregels:
SJOEL SPELREGELS